Nie pozwólmy, by finansowany ze środków publicznych uniwersytet był wykorzystywany do działań nieetycznych czy mających nawet znamiona represji, powielających niechlubne precedensy historyczne. Wzywamy Władze Uniwersytetu do cofnięcia szkodliwych decyzji kadrowych i rozpoczęcia dialogu z całą społecznością akademicką, w tym ze studentami, którzy wyrażają swoje zaniepokojenie sytuacją i organizują protesty – piszą sygnatariusze petycji w obronie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

PETYCJA W OBRONIE UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KEN W KRAKOWIE

Od jesieni 2020 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, najstarszej polskiej uczelni kształcącej nauczycieli, wprowadzany jest tzw. plan naprawczy. Forsując kategoryczne argumenty o zapaści finansowej, władze uczelni  stosują niemal wyłącznie jeden środek zaradczy: zwalnianie pracowników. W ostatnich tygodniach wychodzi jednak na jaw coraz więcej dowodów podważających potrzebę drastycznych cięć i zwolnień. Ministerstwo Edukacji i Nauki zanegowało konieczność wprowadzania na Uczelni „programu naprawczego” w rozumieniu ustawowym [1], zaś sprawozdanie finansowe za 2020 rok wykazuje stabilną sytuację [2]. Wydaje się, że pracownicy są celowo wprowadzani w błąd.

Ostatnio pod naciskiem społeczności akademickiej Kanclerzowi zostały wprawdzie cofnięte uprawnienia do jednoosobowego podejmowania decyzji i działań restrukturyzacyjnych. Niestety, nadal wręczane są zwolnienia licznym pracownikom, w tym osobom ze znaczącym dorobkiem, wysoką pozycją w świecie nauki czy pełniącym funkcje kierownicze, jak prof. Janusz Majcherek [3], a także promotorom przygotowywanych prac doktorskich [4]. W jednym z Instytutów na wniosek Dyrektora zwolniono dziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych (prawie 1/3 pracowników naukowo-badawczych!), w tym pięcioosobową grupę, której dorobek naukowy i wkład w ewaluację dyscypliny wiodącej nawet dziesięciokrotnie przewyższa dorobek osób niezwolnionych. W tym samym Instytucie przyjmuje się nowych pracowników, w tym emerytów powyżej 70 roku życia. Z kolei gdzie indziej zwalnia się zasłużonych profesorów, m. in. poprzedniego rektora. Zwolnienia dotykają także doświadczonych pracowników administracji, mających poczucie, że zawinili wyłącznie tym, że pracowali dla poprzednich ekip rektorskich.

Reklama

Kryteria typowania pracowników do zwolnień są całkowicie niejasne, w większości przypadków nie były konsultowane ani z radami jednostek, ani z radami dyscyplin. Pracownicy odwołujący się od decyzji nie byli dopuszczani do Rektora. Wydaje się, że mamy do czynienia z zapaścią funkcjonowania statutowych i kolegialnych władz Uczelni, a nie z zapaścią finansową.

Prasa tymczasem informuje, że procesowi domniemanych reform towarzyszą rażące przejawy dyskryminacji, a także naruszenia prawa pracy [5], norm etycznych i dobrych obyczajów: zastraszanie [6], pogróżki, zakaz udziału w protestach [7]. Pewnym jest, że wśród pracowników wzmaga się obawa o pracę, a także o przyszłość Uniwersytetu, jako że wprowadzane zmiany mogą mieć zgubny wpływ na jakość kształcenia i poziom naukowy, szczególnie w perspektywie zbliżającej się ewaluacji. Krążą domysły na temat powodów przeprowadzanych zmian, skoro wiadomo, że nie mamy do czynienia z katastrofą finansową, jak twierdziły dotychczas władze. Rozmaite spekulacje odbierają spokój pracownikom i mają zgubny wpływ na wizerunek uczelni [8].

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest wspólnym dobrem nie tylko dla obecnych pracowników i studentów, lecz także dla absolwentów i wszystkich tych, którzy przyczynili się do budowania jego prestiżu, zarówno w wymiarze materialnym, jak i intelektualnym.  Nie dopuśćmy do zaprzepaszczenia tych wartości i znaczącego dorobku uczelni. Nie pozwólmy, by finansowany ze środków publicznych uniwersytet był wykorzystywany do działań nieetycznych, czy mających nawet znamiona represji, powielających niechlubne precedensy historyczne.

Wzywamy Władze Uniwersytetu do cofnięcia szkodliwych decyzji kadrowych i rozpoczęcia dialogu z całą społecznością akademicką, w tym ze studentami, którzy wyrażają swoje zaniepokojenie sytuacją i organizują protesty [9]. Nie pozwólmy, aby Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie kojarzył się z UPadkiem! Połączmy siły, by odbudować jego wizerunek. Sprawmy, by z tego bezprecedensowego kryzysu powstał odnowiony Uniwersytet Przyszłości – wspólne dobro polskiego środowiska naukowego!

Apelujemy do środowisk akademickich, naukowych i kultury, a także do wszystkich sympatyków, w Polsce i za granicą, by poparli tę petycję, wyrażając swój sprzeciw wobec niszczenia dorobku, potencjału naukowego i wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

[1] https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C2WJ3G&view=null

[2] https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27133705,uczelni-nie-grozi-bankructwo-czyn-niegodny-poslowie-z.html

[3] https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27083906,prof-majcherek-o-zwolnieniach-na-up.html

[4]  https://www.facebook.com/wolnanauka/photos/pcb.250878396823780/250876353490651/

[5] https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C87778%2Ckrakow-bedzie-kontrola-pip-na-uniwersytecie-pedagogicznym.html

[6] https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zastraszeni-profesorowie-plan-masowych-zwolnien-kryzysowa-sy,nId,5256985#crp_state=1

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27133258,uniwersytet-pedagogiczny-donosi-do-prokuratury-jego-wladze.html

[7] https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27111675,protest-studentow-up-wolali-wolny-uniwersytet-nie-dla.html

[8] https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/kolejne-czystki-na-uniwersytecie-pedagogicznym-w-krakowie-pis-przejmuje-up-w-krakowie/9y1x230

[9] https://krakow.naszemiasto.pl/krakow-studenci-uniwersytetu-pedagogicznego-protestowali/ar/c1-8288648

prof. Bolesław Faron, rektor em. Uniwersytetu Pedagogicznego 

prof. Henryk Żaliński, rektor em. Uniwersytetu Pedagogicznego 

prof. Michał Śliwa, rektor em. Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Kazimierz Karolczak, były rektor Uniwersytetu Pedagogicznego

dr hab., prof. UP Katarzyna Potyrała, była prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Bogusław Skowronek, były dziekan Wydziału Filologicznego i prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego

dr hab., prof. UP Jan Suchanicz, były prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Michał Paweł Markowski, Uniwersytet Jagielloński, University of Illinois at Chicago

prof. Joanna Tokarska-Bakir, Uniwersytet Warszawski

prof. Tadeusz Gadacz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. Ireneusz Krzemiński, Uniwersytet Warszawski   

prof. Radosław Markowski, Uniwersytet SWPS

prof. Stanisław Obirek, Uniwersytet Warszawski

prof. Jan Hartman, Uniwersytet Jagielloński

prof. Janusz Czapiński, profesor em. Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Czesław Porębski, profesor em. Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. Andrzej Żbikowski, Uniwersytet Warszawski

prof. Mirosława Marody, Uniwersytet Warszawski

dr hab., prof. IFIS PAN, Agata Bielik-Robson, University of Nottingham, Uniwersytet Warszawski

prof. Andrzej Szahaj, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

prof. Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Roman Malarz, prof. UP, były prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Magda Potok, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr Bartula, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Leszek Balcerowicz, Szkoła Główna Handlowa

Petycję można podpisać tu:

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_uniwersytetu_pedagogicznego_im_ken_w_krakowie

Zaniepokojenie sytuacją  w Uniwersytecie Pedagogicznym wyraziły na piśmie m.in:

Prezydium Rady Naukowej i Dyrekcja Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

https://ifispan.pl/oswiadczenie-prezydium-rady-naukowej-i-dyrekcji-ifis-pan/

Rada Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rady Dyscyplin Nauk Socjologicznych i Nauk o Kulturze i Religii Wydziału Humanistyczne AGH

https://www.facebook.com/WH.AGH/photos/a.302720916406798/4319479228064260/

Katedra Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27102791,uek-w-obronie-zwalnianych-pracownikow-z-up-to-pierwszy-gest.html

Rzecznik Praw Obywatelskich

https://www.rp.pl/Kadry/305249926-Rzecznik-o-zwolnieniach-krakowskich-profesorow.html

Grzegorz Przebinda, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński, członek Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego (zewnętrzny)

https://forumakademickie.pl/wp-content/uploads/2021/05/Krzywda-ludzka-w-Uniwersytecie-Pedagogicznym-w-Krakowie.pdf?


Zdjęcie główne: Zdjęcie ilustracyjne, Fot. Pixabay

Reklama